Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej

§ 1 

Świetlica działa przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów śląskich w Legnicy, jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkoły.

§ 2

 1. Głównym celem świetlicy jest tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, wypoczynku po zajęciach lekcyjnych.
 2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 • Zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych
 • Pomoc w nauce, wdrażanie do samodzielnej pracy i nauki
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych
 • Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • Organizowanie rozrywek, kształcenie nawyków kultury życia codziennego
 • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość
  o zachowanie zdrowia
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności
 • Uczenie tolerancji
 • Współudział w działalności jadłodajni
 • Współpraca z wychowawcami, psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz rodzicami

§ 3

 1. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich:
 • Których rodzice nie mogą zapewnić opieki przed i po zajęciach lekcyjnych
 • Uczniowie oczekujący na zajęcia z logopedii, reedukacji oraz zajęcia rehabilitacyjne
 • Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii
 • Dojeżdżający do szkoły

§ 4

 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów na pisemny wniosek rodziców lub opiekuna prawnego dziecka.
  W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas nauczania wczesnoszkolnego. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie poprzez wypełnienie i podpisanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosku.
 2. Wnioski o przyjęcie do świetlicy aktualizowane są na każdy rok szkolny. Składane są co roku do końca września. Wnioski bez wszystkich wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w miarę posiadania wolnych miejsc.
 4. Wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły na każdy rok szkolny.
 5. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog) rodzic zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z dzieckiem.

§5

 1. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice lub opiekunowie prawni we wniosku
  o przyjęcie dziecka do świetlicy.
 2. Wszelkie zmiany dotyczące wyjścia ze świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie.
 3. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 5. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły i są organizowane w ramach zajęć szkolnych rodzice pisemnie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (także o zmianach np. godziny zajęć). Dzieci wychodzą na te zajęcia pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 6

 1. Świetlica pracuje w oparciu o Roczny Plan Pracy, który zatwierdza dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych.
 2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy Zespołu Szkół Integracyjnych oraz Programem Pracy Wychowawczej Szkoły.
 3. Świetlica realizuje zadania według miesięcznych dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawczych planów pracy.

§ 7

 1. W świetlicy zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni.
 2. Stan zatrudnienia ustala i zatwierdza w Planie Organizacyjnym szkoły organ prowadzący.
 3. Nadzór merytoryczny sprawuje wicedyrektor szkoły.
 4. Zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze realizowane są w oparciu o miesięczne plany pracy.

§ 8

 1. Tygodniowy czas pracy wychowawcy wynosi 26 godzin.
 2.  Jednostką zajęć  jest 60 minut.
 3.  Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich na dany rok szkolny.

§ 9

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 • roczny plan pracy
 • miesięczne plany dydaktyczno - opiekuńczo- wychowawcze
 • tygodniowy rozkład zajęć
 • dzienniki zajęć
 • karty zgłoszeń dziecka 

§ 10

 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach, które tworzone są z uczniów w zbliżonym wieku.
 2. Liczba dzieci w grupach może być zmienna, nie może jednak przekraczać 25 uczniów.

§ 11

 1. W zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich działa stołówka szkolna.
 2.  Pracownicy świetlicy szkolnej pełnią dyżury w stołówce podczas przerw śródlekcyjnych.

 

Logo UE

Logo szkoły

Logo szkoły

Logo miasta

Logo miasta Legnica

Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Integracyjnych im.Piastów Śląskich

ul. Wierzyńskiego 1
59-220 Legnica
tel. 76 723 34 50
fax. 76 723 34 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Użytkowników:
8
Artykułów:
1536
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
801974

Gościmy

Odwiedza nas 164 gości oraz 0 użytkowników.