Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej

§ 1

 1. Świetlica działa przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów śląskich w Legnicy, jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkoły.

§ 2

 1. Głównym celem świetlicy jest tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, wypoczynku po zajęciach lekcyjnych.
 2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
  • Zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych
  • Pomoc w nauce, wdrażanie do samodzielnej pracy i nauki
  • Organizowanie gier i zabaw ruchowych
  • Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów
  • Organizowanie rozrywek, kształcenie nawyków kultury życia codziennego
  • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
  • Rozwijanie samodzielności i samorządności
  • Uczenie tolerancji
  • Współudział w działalności jadłodajni
  • Współpraca z wychowawcami, psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz rodzicami

§ 3

 1. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich:
 1. Których rodzice nie mogą zapewnić opieki przed i po zajęciach lekcyjnych
 2. Uczniowie oczekujący na zajęcia z logopedii, reedukacji oraz zajęcia rehabilitacyjne
 3. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii
 4. Dojeżdżający do szkoły

§ 4

 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów na pisemny wniosek rodziców lub opiekuna prawnego dziecka. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie poprzez wypełnienie i podpisanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosku.
 2. Wnioski o przyjęcie do świetlicy aktualizowane są na każdy rok szkolny


§ 5

 1. Świetlica pracuje w oparciu o Roczny Plan Pracy, który zatwierdza dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych.
 2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy Zespołu Szkół Integracyjnych oraz Programem Pracy Wychowawczej Szkoły.
 3. Świetlica realizuje zadania według miesięcznych dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawczych planów pracy.

§ 6

 1. W świetlicy zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni.
 2. Stan zatrudnienia ustala i zatwierdza w Planie Organizacyjnym szkoły organ prowadzący.
 3. Nadzór merytoryczny sprawuje kierownik świetlicy.
 4. Zadania dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze realizowane są w oparciu o miesięczne plany pracy.

§ 7

 1. Tygodniowy czas pracy wychowawcy wynosi 26 godzin. Jednostką zajęć jest 60 minut.
 2. Tygodniowy czas pracy kierownika ustala dyrektor szkoły w zależności od liczby wychowanków zapisanych do świetlicy.
 3. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich na dany rok szkolny.

§ 8

 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
  • roczny plan pracy
  • miesięczne plany dydaktyczno - opiekuńczo- wychowawcze,
  • tygodniowy rozkład zajęć,
  • dzienniki zajęć,
  • karty zgłoszeń dziecka

§ 9

 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach, które tworzone są z uczniów w zbliżonym wieku.
 2. Liczba dzieci w grupach może być zmienna, nie może jednak przekraczać 25 uczniów.

§ 10

 1. W zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich działa jadłodajnia szkolna. Za organizację obiadów odpowiadają pracownicy świetlicy szkolnej.
 2. Pracownicy świetlicy szkolnej pełnią dyżury w jadłodajni podczas przerw śródlekcyjnych.

Logo UE

Projekty Unijne

 

Logo szkoły

Logo szkoły

Logo miasta

Logo miasta Legnica

Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Integracyjnych im.Piastów Śląskich

ul. Wierzyńskiego 1
59-220 Legnica
tel. 76 723 34 50
fax. 76 723 34 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Użytkowników:
9
Artykułów:
1327
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
546514

Gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.