Plan pracy

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZADANIA WYCHOWAWCZE:
I. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY.
Zadanie wynikające z założeń Programu Rozwoju Zespołu Szkół Integracyjnych
SPOSÓB REALIZACJI:

  1. Zapisywanie dzieci do świetlicy ( gromadzenie odpowiedniej dokumentacji.
  2. Podział dzieci na grupy.
  3. Sporządzenie rejestru dzieci z określeniem czasu przebywania w świetlicy z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych oraz oczekujących na autokar, rehabilitację, logopedię.
  4. Opracowanie rocznego planu pracy, tygodniowego i dziennego rozkładu zajęć, siatki godzin pracy wychowawców, przydziału czynności dodatkowych oraz hospitacji.
  5. Zorganizowanie zebrania z rodzicami pierwszoklasistów.
  6. Organizowanie i nadzór pracy dotyczącej wydawania posiłków w jadłodajni szkolnej.

 

Data wykonania: wrzesień .
Osoby odpowiedzialne: kierownik świetlicy.

II. URZĄDZANIE ŚWIETLICY.
Zadanie wynika z założeń Programu Rozwoju Zespołu Szkół Integracyjnych pkt 4.i pkt 7
SPOSÓB REALIZACJI:

  1. Przygotowanie pomieszczeń do zajęć w świetlicy
  2. - dekoracja sal - odświeżenie dekoracji stałej

 - założenie kącika przyrodniczego.

 - założenie kącika prac praktyczno - technicznych.

 

   - dekoracja korytarza szkolnego

 

   - założenie kącika dotyczącego dziejów, kultury miasta Legnicy i regionu.

 

  1. Dbałość o wygląd świetlicy, doposażenie świetlicy w nowe gry, zabawki, artykuły papiernicze.
  2. Dbałość o wygląd i estetykę jadłodajni - wykonanie tablicy informacyjnej.
  3. Wdrażnie do poszanowania sprzętu świetlicy : gier i zabawek.
  4. Nawiązanie współpracy z zakładami pracy - zakupy gier, artykułów papierniczych potrzebnych do zajęć w świetlicy.

 

Data wykonywania: cały rok.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy świetlicy , kierownik świetlicy.

III. KSZTAŁTOWANIE PODSTAWOWYCH NAWYKÓW WSPÓŁŻYCIA I WSPÓŁDZIAŁANIA W ZESPOLE I PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD
Zadanie wynika z założeń Programu Rozwoju Zespołu Szkół Integracyjnych pkt. 3, Programu Wychowawczego pkt. 3
SPOSÓB REALIZACJI:

  1. Wspieranie działań zmierzających do poznania siebie, drugiego człowieka, akceptowania jego inności i indywidualnych potrzeb.
  2. Objęcie troskliwą opieką pierwszoklasistów i nowych uczniów.
  3. Przestrzeganie form społecznego współżycia, uczenie się właściwych, z odwołaniem się w czasie konfliktów do przyjętych norm postępowania:
  4. - omówienie "Kodeksu ucznia"

 

   - omówienie "Regulaminu świetlicy"

 

   - wspólne ustalenie zasad i norm współżycia w grupie społeczności świetlicowej

 

  1. Kontynuowanie działań propagujących ideę integracji osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, sprzyjających tworzeniu więzi i zaufania w grupie, przełamywanie oporów i lęków poprzez:
  2. - zwracanie uwagi podczas prowadzonych zajęć na różne formy niepełnosprawności

 

   - omówienie praw człowieka i "Konwencji Praw Dziecka"

 

   - podejmowanie działań mających na celu uspołecznienie dzieci niepełnosprawnych

 

 1. Wdrażanie do kulturalnego zachowania wobec różnych sytuacji, okazywanie szacunku pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom.
 2. Ustalenie dyżurów w świetlicy.

Data wykonania : cały rok
Osoby odpowiedzialne : wychowawcy świetlicy

IV. KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ, NARODOWEJ - PATRIOTYZM.
Założenia wynikające z zadań Programu Rozwoju Zespołu Szkół Integracyjnych pkt 6 oraz Programu Wychowawczego Zespołu Szkół.
SPOSÓB REALIZACJI:

 1. Uświadamianie uczniom potrzeby zdobywania informacji na temat swojej miejscowości, regionu, kraju.
 2. Poznanie dziejów i kultury osiedla, miasta, poprzez: spacery, organizowanie wycieczek edukacyjnych, zwiedzanie wystaw w muzeum, zwiedzanie zabytków miasta, konkursy plastyczne dotyczące w/w tematu.
 3. Poznanie sylwetek osób zasłużonych dla środowiska lokalnego miasta i regionu poprzez zapraszanie ich do świetlicy.
 4. Rozbudowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci dziedzictwem Legnicy i regionu poprzez: pogadanki, konkursy plastyczne, przedstawianie sylwetek osób zasłużonych dla miasta i regionu.

Data wykonania: wrzesień i luty
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy świetlicy.

V. BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I HIGIENA
Zadanie wynikające z założeń Programu Rozwoju Zespołu Szkół Integracyjnych pkt 2, Programu Wychowawczego pkt 3.
SPOSÓB REALIZACJI:

  1. Wpajanie zasad zdrowego trybu życia, racjonalnego odżywiania się oraz dbania o własne zdrowie.
  2. Pogadanki dotyczące zdrowego odżywiania się, higieny osobistej oraz:
  3. "Bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach"

 

   "Zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, kąpieli wodnych i słonecznych"

 

 1. Budzenie szacunku do otaczającej nas przyrody poprzez organizowanie wycieczek, spacerów, gier i zabaw na świeżym powietrzu.
 2. Przestrzeganie zasad BHP na zajęciach i podczas zabaw

Data wykonania: cały rok
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy świetlicy

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - WYCHOWAWCZO - OŚWIATOWA
Zadania wynikające z założeń Programu Rozwoju Zespołu Szkół Integracyjnych pkt 6 i Szkolnego Programu Wychowawczego pkt 1.
SPOSÓB REALIZACJI:

 1. Rozbudzanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności szkolnej,środowiska lokalnego, kraju poprzez:

-zwracanie uwagi na odpowiednie zachowanie oraz strój podczas uroczystości szkolnych (tarcza, biała bluzka).
-organizowanie wycieczek pieszych celem poznania środowiska lokalnego oraz zapoznania z miejscami historycznymi miasta.
-udział dzieci uczęszczających do świetlicy w imprezach:

 • "Święto pieczonego ziemniaka" -wycieczka - wrzesień
 • "Pasowanie na wychowanka świetlicy", konkurs "Znam przepisy ruchu drogowego"- październik
 • "Andrzejki", akcja charytatywna "Pomóż św Mikołajowi" - listopad
 • "Tradycje wigilijne" - grudzień
 • "Bal karnawałowy " - styczeń
 • Szlakiem H. Pobożnego -poznajemy zabytki Legnicy -wycieczka -luty
 • "Wielkanocne tradycje", konkurs ekologiczny - kwiecień
 • " Żegnamy klasy III- wycieczka" - maj
 • "Wesołe zawody - Dni Integracji", konkurs recytatorski pt: " Znam wiersze J. Tuwima" - maj

Osoby odpowiedzialne: kierownik świetlicy, wychowawcy.

VII. ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ARTYSTYCZNYCH DZIECI.
Zadanie wynikające z założeń Programu Zespołu Szkół Integracyjnych pkt 4 oraz Szkolnego Programu Wychowawczego pkt 4.
SPOSÓB REALIZACJI:

  1. Rozwijanie ogólnej wrażliwości na piękno poprzez udział dzieci w:
  2. - zajęciach plastycznych

 

   - praktyczno - technicznych

 

   - poznanie nowych technik (praca z gipsem, gliną, drewnem).

 

 1. Ekspresja i autoekspresja.
 2. Rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi artystycznych.
 3. Rozróżnianie podstawowych dźwięków.

Data wykonania: cały rok.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy świetlicy.

VIII. TROSKA O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE DZIECI.
Zadanie wynikające z założeń Programu Rozwoju Zespołu Szkół Integracyjnych 1 pkt 10, Programu Wychowawczego pkt 2
SPOSÓB REALIZACJI:

  1. Organizacja różnych form zajęć rekreacyjno - sportowych , które doskonalą sprawność ruchową i tężyznę fizyczną:
  2. - gry i zabawy ruchowe bieżne i skoczne na sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym

 

   - ćwiczenia terenowe.

 

   - wędrówki piesze do parku, sadu, ogródków działkowych.

 

   - zabawy i gry na śniegu

 

 1. Ćwiczenia i zabawy w/d inwencji uczniów uwzględniając zasady współdziałania oraz respektowania przepisów, zasad i ustaleń.
 2. Wprowadzanie zasad sportowego współzawodnictwa
 3. Wyrabianie nawyków higienicznych
 4. Realizacja programów profilaktycznych.

Data wykonania: cały rok.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy świetlicy.

IX. WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI, PEDAGOGIEM, PSYCHOLOGIEM. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM
Zadania wynikające z założeń Programu Rozwoju Zespołu Szkół Integracyjnych i Szkolnego Programu Wychowawczego.
SPOSÓB REALIZACJI:

 1. Nawiązanie współpracy z psychologiem , pedagogiem i wychowawcami klas.
 2. Nawiązanie współpracy z rodzicami ( codzienne kontakty przy odbiorach dzieci, zorganizowanie zebranie rodziców i dzieci klas pierwszych)
 3. Współpraca z rodzicami - pomoc w organizowaniu wycieczek oraz imprez świetlicowych.
 4. Udział wychowawców świetlicy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Data wykonania: cały rok.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy świetlicy, kierownik świetlicy.
MIESIĄC HASŁA TYGODNIOWE ZAJĘĆ
Wrzesień

POZNAJEMY SIEBIE (ZAPOZNANIE DZIECI Z ŻYCIEM SZKOŁY I JEJ OTOCZENIEM)
WSPOMNIENIA WAKACYJNE
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI

 

Październik
Żegnamy lato, witamy jesień.
Świat jesienią
Nasi Nauczyciele
Zwierzęta naszymi przyjaciółmi
Dla tych, których już
nie ma
Listopad

Droga Polaków do wolności
Z bajką w świecie dzieci
Dzień pozdrowień i życzliwości
Andrzejkowe tradycje

 

Grudzień Listy do Świętego Mikołaja
Witaj zielony gościu
W klimacie Bożego Narodzenia
Styczeń

Otwieramy nowy kalendarz
Zima nie jest zła
Arktyka – kraina wiecznego lodu i śniegu
Dzień Babci i Dziadka!

 

Luty

LEGNICA nasza mała Ojczyzna.
Dzień Bezpiecznego Internetu. Jak bezpiecznie spędzić wolny czas?

 

Marzec

Powrotów czas
Kobiety w naszym życiu
Zwiastuny wiosny
Baśnie pana Andersena
W koszyku Wielkanocnym

 

Kwiecień

Tradycje Wielkanocne
Zdrowie i higiena warunkiem dobrego samopoczucia
Ziemia – nasza planeta (22.04-Dzień Ziemi)
Majowe święta

 

Maj

Wokół Unii Europejskiej
W krainie fantazji
Mój dom, moja rodzina
Moje hobby

 

Czerwiec Wszystkie dzieci nasze są
Teatr – i ty możesz zostać aktorem
Lato, Lato czeka...
Bezpieczne wakacje. Na ratunek-ważne telefony

 

Żegnamy lato,
witamy jesień

Logo UE

Logo szkoły

Logo szkoły

Logo miasta

Logo miasta Legnica

Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Integracyjnych im.Piastów Śląskich

ul. Wierzyńskiego 1
59-220 Legnica
tel. 76 723 34 50
fax. 76 723 34 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Użytkowników:
8
Artykułów:
1536
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
801988

Gościmy

Odwiedza nas 189 gości oraz 0 użytkowników.