KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE INTEGRACYJNE

Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy jest jedyną placówką w mieście kształcącą dzieci niepełnosprawne na wszystkich etapach edukacyjnych – szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.

W roku szkolnym 2011/12 liczba oddziałów integracyjnych wynosiła 24

 • SP – 11 oddziałów integracyjnych
 • G – 10 oddziałów integracyjnych
 • LOI – 3 oddziały integracyjne

W obecnym roku szkolnym, tj. 2012/13 liczba oddziałów integracyjnych wynosi - 23

 • SP – 12 oddziałów integracyjnych
 • G – 8 oddziałów integracyjnych
 • LOI – 3 oddziały integracyjne

Oddziały integracyjne są mniej liczne – liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych z różnorodnymi dysfunkcjami.

W oddziale integracyjnym zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel – tzw. nauczyciel wspierający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, którego głównym zadaniem jest pomoc uczniom niepełnosprawnym w procesie edukacji.

 

Ilościowe zestawienie uczniów [PDF]

W celu wyrównywania szans edukacyjnych wpływających na optymalny rozwój intelektualny, społeczny, zdrowotny i emocjonalny uczniów niepełnosprawnych powoływane są zespoły, które zajmują się tworzeniem IPET – Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego lub PDW - Planu Działań Wspierających oraz prowadzone są zajęcia specjalistyczne:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • terapia logopedyczna,
 • zajęcia surdopedagogiczne,
 • zajęcia tyflopedagogiczne,
 • terapia pedagogiczna,
 • zajęcia z psychologiem,
 • specjalistyczne zajęcia Biofeedback,
 • psychostymulacja Metodą A.Tomatisa

REHABILITACJA RUCHOWA

W szkole prowadzone są zajęcia rehabilitacji ruchowej, w których uczestniczą uczniowie niepełnosprawni ruchowo z różnym stopniem uszkodzeń aparatu ruchu. Program zajęć dobierany jest indywidualnie dla każdego ucznia, natomiast metody pracy są dostosowane do ich możliwości funkcjonalnych.

W roku szkolnym 2011/12 rehabilitacją ruchową objętych było 55 uczniów. W zależności od stopnia niepełnosprawności zajęcia odbywały się z częstotliwością 2-5 razy w tygodniu, co stanowiło 142 godziny terapii ruchowej. Natomiast w bieżącym roku szkolnym - 2012/13 na ćwiczenia uczęszcza 50 uczniów, z którymi realizowane są 133 godziny rehabilitacji tygodniowo.

Zasadniczym celem prowadzonych zajęć jest wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod terapeutycznych uczniowie mają możliwość podnoszenia i doskonalenia swoich umiejętności ruchowych, co w znacznym stopniu wpływa na lepsze funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym oraz na zwiększenie jego aktywności w życiu społecznym.

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Głównym celem prowadzonych zajęć terapii logopedycznej jest doskonalenie rozwoju mowy i słownictwa ucznia, usuwanie zaburzeń i wad wymowy, usprawnianie kompetencji językowych dziecka oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów u dzieci mających trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem.

W roku szkolnym 2011/12 na zajęcia logopedyczne uczęszczało 67 uczniów, a od września br. objęto terapią 63 dzieci. Logopedzi realizują 34 godziny zajęć specjalistycznych tygodniowo. Grupy terapeutyczne liczą od dwóch do trzech uczniów, a zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

ZAJĘCIA SURDOPEDAGOGICZNE

W szkole prowadzone są zajęcia terapii surdopedagogicznej, w których uczestniczą uczniowie z uszkodzeniem aparatu słuchu. Są to uczniowie niedosłyszący oraz dziecko głuchonieme. Ścisłą terapią objętych jest 8 uczniów, którzy korzystają z pomocy specjalisty 2 – 5 razy w tygodniu, natomiast uczeń głuchoniemy objęty jest pracą w zespole klasowym i terapią indywidualną. Dziecko posługuje się jedynie językiem migowym dlatego też terapia prowadzona jest zgodnie z jego możliwościami

Głównym celem zajęć surdopedagogicznych jest doskonalenie umiejętności komunikacji, wzbogacanie słownictwa i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

ZAJĘCIA TYFLOPEDAGOGICZNE

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, grupowo dla uczniów niepełnosprawnych. Uwzględniają one specyfikę wad wzroku dzieci oraz innych dysfunkcji. Na zajęciach obowiązuje zasada indywidualizacji treści i tempa pracy w zależności od możliwości uczniów.

Zadania (cele) rewalidacji tyflopedagogicznej:

 • zapobieganie (w miarę możliwości) pogłębianiu się istniejącego niedorozwoju lub powstawaniu innych, dodatkowych upośledzeń,
 • usprawnianie elementów chorych lub zaburzonych oraz wzmacnianie osłabionych,
 • stymulowanie ogólnego rozwoju z wykorzystaniem własnych sił organizmu oraz czynników środowiskowych,
 • wykorzystywanie specjalnych metod i form pracy, dostosowanych do wieku, sprawności fizycznych i umysłowych rewalidowanego,
 • kompensowanie istniejących braków i trwałych uszkodzeń organicznych w celu podniesienia ogólnej sprawności psychomotorycznej.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęciami terapii pedagogicznej objęci są uczniowie mający specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Głównymi i najbardziej powszechnymi problemami wśród specyficznych trudności w uczeniu się są dysleksja, dysgrafia oraz dysortografia.

Istota prowadzonych zajęć terapii pedagogicznej sprowadza się do korekcji, czyli usprawniania zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, a także do kompensacji- usprawniania funkcji dobrze rozwijających się w celu wspomagania lub częściowego zastępowania funkcji słabszych.

Na zajęciach terapii pedagogicznej, obok usprawniania funkcji uczestniczących w nauce czytania i pisania, rozwija się umiejętności:

 • czytania / technika i rozumienie czytanej treści/
 • pisania / poprawność ortograficzna i wygląd graficzny pisma/
 • mówienia

Uczniowie uczestniczą w Programie Edukacyjno- Terapeutycznym ,,Ortograffiti” – jedynym kompleksowym systemie pomocy uczniom z dysleksją lub mającymi trudności w nauce ortografii. Program uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Od dwóch lat również uczniowie klas młodszych mają możliwość pracy w oparciu o specjalnie dla nich przygotowany Program ,, Ortograffiti z Bratkiem’’. Jest to innowacyjny model postępowania terapeutycznego, który integruje działania nauczyciela, ucznia i rodzica w jeden spójny system. Mali uczestnicy Akademii Bratka poprzez dominujące w programie uczenie się wielozmysłowe, rozwijają i doskonalą swoje umiejętności czytania i pisania.

W roku szkolnym 2012/13 terapia pedagogiczna objętych jest 31 uczniów.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Zajęcia z psychologiem polegają na prowadzeniu terapii indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych i dla każdego dziecka potrzebującego pomocy. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne w małych grupach liczących do 6 osób przeznaczonych dla dzieci nadpobudliwych, zahamowanych, agresywnych, lękowych i odrzuconych przez grupę. Ponadto są prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne w klasach.

Głównym celem zajęć jest budowanie pozytywnej samooceny, kształtowanie prawidłowych wartości i norm, usprawnianie komunikacji interpersonalnych oraz budowanie dobrych kontaktów z rówieśnikami.

Z pomocy psychologa w roku szkolnym 2011/12 skorzystało 115 uczniów, natomiast do listopada 2012 roku pomocą objęto 70 uczniów.

Psycholog udziela wsparcia i pomocy rodzicom. Ściśle współpracuje z nauczycielami, pedagogami i innymi specjalistami, aby w jak najpełniejszy sposób udzielać pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży.

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA BIOFEEDBACK

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013 zajęciami terapeutycznymi metodą EEG-Biofeedback zostało objętych 5 uczniów klas nauczania wczesnoszkolnego. Najważniejszymi celem terapii jest leczenie zaburzeń pracy mózgu poprzez uporządkowanie i utrwalenie na właściwym poziomie poszczególnych fal mózgowych oraz rozwój potencjału możliwości dziecka poprzez optymalizację pracy mózgu. Dzięki zajęciom stymulowana jest szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, zmniejszanie ilości popełnianych błędów, usprawnianie motoryki a także koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia z wykorzystaniem EEG-Biofeedback wpływa na zmniejszenie napięcia emocjonalnego, podniesienie samooceny oraz poprawę koncentracji i uwagi.

PSYCHOSTYMULACJA Metodą A.TOMATISA

Uczniowie o specyficznych trudnościach edukacyjnych uczęszczają na zajęcia psychostymulacji metodą A. Tomatisa. Od września systematycznymi zajęciami objęto 3 uczniów. Głównym celem tych zajęć jest usprawnianie uwagi słuchowej i koncentracji. Odpowiednia stymulacja słuchowa ma za zadanie spowodować poprawę zdolności słuchania, a w konsekwencji zwiększoną motywację do nauki, poprawę umiejętności czytania, pisania i koncentracji.

Z zajęć korzystają również uczniowie nadpobudliwi i mający trudności z opanowaniem emocji. Jest to grupa uczniów, dla której prowadzone są zajęcia relaksacji i wyciszania.

ORGANIZACJA ZAWODÓW SPORTOWYCH I IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami oraz społecznością lokalną organizowane są zawody, rozgrywki sportowe, a także imprezy artystyczne na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i miejskim.

W latach 2011 i 2012 uczniowie niepełnosprawni naszej szkoły brali wielokrotnie udział w konkursach i zawodach, na których zdobywali czołowe miejsca. Odnotowane zostały również osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne.

Rokrocznie uczniowie brali udział w Legnickich Paraolimpiadach. Uczestnikami olimpiady były dzieci niepełnosprawne z całego okręgu legnickiego. Zespół Szkół Integracyjnych reprezentowali uczniowie zarówno Szkoły Podstawowej nr 20, Gimnazjum nr 9, jak i Liceum Ogólnokształcącego zdobywając czołowe miejsca i wiele medali.

Uczniowie niepełnosprawni bardzo aktywnie uczestniczyli zarówno w konkursach edukacyjnych jak i sportowych. Osiągali wyniki na miarę swoich możliwości. Wśród konkursów zorganizowanych w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/13 należy wymienić:

 1. SZKOLNY KONKURS - „SŁOWNE POTYCZKI”
 2. I SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ JESIEŃ W OBIEKTYWIE”:
 3. MIEJSKI KONKURS NA STROIK ŚWIĄTECZNY organizowany przez legnicki oddział TPD
 4. SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD
 5. LEGNICKI TURNIEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „ LEGNICA Z NIĄ ZAWSZE PO DRODZE”- w którym uczniowie naszego liceum zdobyli II miejsce drużynowo.
 6. SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
 7. SZKOLNE DNI JĘZYKÓW OBCYCH-Konkurs Ortograficzny Języka Angielskiego „SPEELING BEE”
 8. SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „ZWIERZĘTA ZNANE I LUBIANE”
 9. SZKOLNE INTEGRACYJNE ZAWODY PŁYWACKIE
 10. I Ogólnopolski Przegląd Teatrów Integracyjnych organizowany przez Centrum Kultury Wrocław, w którym uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienie
 11. KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ ”Dobra Energia dla Ziemi”
 12. MIĘDZYSZKOLNE INTEGRACYJNE ZAWODY w UNIHOKEJU
 13. PLENER PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 14. MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY „ Moja mała ojczyzna”
 15. OBCHODY MIEJSKICH DNI INTEGRACJI – Hotel Qubus
 16. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ – Młodzieżowe Centrum Kultury
 17. INTEGRACYJNE ZABAWY SPORTOWE

Polem do zaprezentowania przez uczniów swoich umiejętności stały się również „Szkolne Dni Integracji”, w ramach których przeprowadzono wiele zabaw i konkursów integracyjnych. Dzieci niepełnosprawne mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami, zainteresowaniami i umiejętnościami. Rokrocznie Dni Integracji przebiegają pod innym hasłem przewodnim. W roku 2011 brzmiało ono „W różnorodności siła” - każdy dzień był dniem symbolizującym zwyczaje i kulturę różnych krajów europejskich. Natomiast w roku 2012 prezentacje tematu przewodniego: „Przez góry, doliny…” miały na celu popularyzację wiedzy o walorach regionów Polski, a także stanowiły zachętę do odwiedzania województw i ich atrakcji turystycznych.

Honorowy Patronat objęli włodarze poszczególnych województw, m.in. Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego, Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

W ramach Szkolnych Dni Integracji organizujemy Miejski Konkurs Plastyczny pod Patronatem Prezydenta Miasta Legnicy – Tadeusza Krzakowskiego „KU INTEGRACJI”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół, przedszkoli i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Legnicy oraz osób dorosłych będących członkami stowarzyszeń osób niepełnosprawnych.

Podczas tygodnia zabaw i rozgrywek organizowanych z myślą o uczniach niepełnosprawnych przeprowadzono Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego współorganizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego; Warsztaty EKO-BIŻUTERIA; Rzeźba z masy papierowej, Przystanek Zoo, Potyczki czytelnicze; Konkurs Muzyczny „Jaka to melodia”; Rozgrywki sportowe „Najsprytniejsza klasa” i „Najsprytniejsi”; Eko-Turniej; Konkurs umiejętności „Damy radę” dla dzieci najmłodszych; Warsztaty „Wiosenny świat”; Integracyjne Zawody Pływackie; Konkurs Historyczny” Opowiadamy mity”; Konkurs muzyczno-taneczny „Mam talent”; Turniej klas „Państwa-Miasta”.

Uczniowie brali udział w spotkaniu z Panią Haliną Kuropatnicką- Salomon – niewidomą poetką, która opowiadała o swojej poezji oraz o tworzeniu książki dla dzieci.

Dniem wieńczącym obchody Szkolnych Dni Integracji jest INTEGRACYJNY FESTYN OSIEDLOWY pod hasłem „STOP PRZEMOCY” organizowany wspólnie z Komendą Miejską Policji w Legnicy. Podczas festynu organizowany jest bieg masowy, konkursy , pokazy i zawody sportowe z udziałem policji, uczniów i ich rodziców oraz wspólny poczęstunek.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU INTEGRACJI „UŚMIECH DZIECKA”

Z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów niepełnosprawnych w 2004 roku powstało na terenie naszej szkoły Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Integracji „Uśmiech Dziecka”. Celem statutowym stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krzewienie działalności profilaktycznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych: wyjazdy do miejscowości górskich, zajęcia rekreacyjno-terapeutyczne z elementami hipoterapii oraz udzielanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej wszelkiej pomocy zapewniającej stworzenie warunków umożliwiających im wyrównanie szans życiowych (pozyskiwanie funduszy na leczenie i rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych, zakup nagród dla uczniów niepełnosprawnych )

We współpracy ze Stowarzyszeniem „UŚMIECH DZIECKA” działającym przy naszej szkole organizowane są liczne wyjazdy i imprezy integracyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Dzieci wyjeżdżają do Uzdrowiska Cieplice, do Rybnicy Leśnej koło Wałbrzycha – Schronisko „Andrzejówka”(także wyjazdy zimowe na sanki), do Gospodarstwa Agroturystycznego „Michałów”; podziwiają walory turystyczne Dolnego Śląska: Góra Ślęża, Zamek Chojnik, Karkonoski Park Krajobrazowy.

WYJAZDY HIPOTERAPEUTYCZNE

Od dwóch lat, uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach hipoterapeutycznych w stadninie koni „ VICTOR”, która położona jest w miejscowości Siedlec k/Wrocławia w pięknej, spokojnej okolicy otoczonej lasami. Właścicielem stadniny jest dr n. wet. Wiktor Rozpędek. Dzieci jeżdżą konno pod czujnym okiem fizjoterapeuty. Terapeutyczna jazda konna wpływa na poprawę wielu funkcji osoby niepełnosprawnej. Pozytywnie oddziaływuje na prawidłową postawę ciała, powoduje wzrost koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz uaktywnia procesy poznawcze dziecka.

Uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się również swoimi sukcesami zdobytymi na polu dydaktyki.

Wyjątkowym osiągnięciem jest otrzymanie przez uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły wyróżnienia przyznawanego na koniec etapu edukacyjnego” Za wytrwałość w dążeniu do celu”- LAUR PIASTÓW. To wyróżnienie otrzymało pięciu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2011/2012

Często bardzo wiele pracy uczniów niepełnosprawnych kosztuje zdobycie nawet najprostszej umiejętności i nawet małego osiągnięcia. Jednak najważniejsze jest to, że uczniowie mogą je osiągać dzięki stwarzanym możliwościom i własnej pracy.

Logo UE

Logo szkoły

Logo szkoły

Logo miasta

Logo miasta Legnica

Logo BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Integracyjnych im.Piastów Śląskich

ul. Wierzyńskiego 1
59-220 Legnica
tel. 76 723 34 50
fax. 76 723 34 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statystyka

Użytkowników:
8
Artykułów:
1433
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
621719

Gościmy

Odwiedza nas 146 gości oraz 0 użytkowników.