Projekt Unijny

Tytuł projektu

„Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 7 infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych)

Wartość całkowita - 2 172 233,12 PLN

Wkład Funduszy Europejskich - 1 505 804,94 PLN

 

Projekt przewiduje wyposażenie w 13 szkołach podstawowych 16 pracowni, tj. 13 matematycznych, 2 przyrodniczych, 1 komputerowej oraz w 8 gimnazjach 31 pracowni, tj. 8 komputerowych, 6 biologicznych, 6 fizycznych, 5 chemicznych, 6 geograficznych) w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym urządzenia multimedialne, meble szkolne (szafy, stojaki) oraz inne elementy wyposażenia.

Ponadto, każda pracownia w Zespole Placówek Specjalnych oraz Zespole Szkół Integracyjnych zostanie wyposażona w przenośny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem dedykowany dla ucznia niepełnosprawnego.

Szkoły niedostosowane architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostaną wyposażone
w schodołazy.

 

Głównym celem Projektu jest poprawa warunków i jakości systemu nauczania oraz optymalizacja potencjału edukacyjnego w legnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, poprzez zapewnienie materialnego środowiska dydaktycznego.

 

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

  1. wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym multimedialny;

  2. uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: pokazu, obserwacji, doświadczenia,

  3. rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów,

  4. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

  5. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych
    i przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

 

 

Tytuł projektu

„Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 7 Infrastruktura Edukacyjna

Działanie nr 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Poddziałanie  nr 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – OSI

Wartość projektu – 849.147,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 586.701,01 zł

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętui pomocydydaktycznych do wyposażenia 16 pracowni przedmiotowych (matematycznej, fizycznej,biologicznej, chemicznej, informatycznej)w czterech liceach ogólnokształcących w Legnicy.

Przedsięwzięciem zostaną objęte następujące placówki oświatowe:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Plac Klasztorny 7,

- II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zielona 17,

- V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza, ul. Senatorska 32,

- Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul.

Wierzyńskiego 1.

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania z przedmiotówmatematyczno-przyrodniczych, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnychuczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakup nowoczesnego wyposażenia pracownimatematyczno-przyrodniczych i cyfrowych ma służyć osiągnięciu tych celów.

Celami szczegółowymi są:

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu 1400 uczniów z terenu Gminy Legnica (1070 uczniów szkół objętych projektem i 330 uczniów z innych szkół) skorzysta z wyposażonych pracowni podczas dodatkowych zajęć, warsztatów, konkursów oraz będzie miało możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki.

Zamówienie publiczne na zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych i informatycznych planowane jest w II kwartale 2018r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020